1. Martinský extrapyramídový deň

17. 2. 2023  Hotel TURIEC, Martin

Orga­ni­zo­va­ný pri prí­le­ži­tos­ti 10. výro­čia zalo­že­nia Cen­tra pre diag­nos­ti­ku a lieč­bu extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní v Martine.

Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,
pri prí­le­ži­tos­ti 10. výro­čia zalo­že­nia Cen­tra pre diag­nos­ti­ku a lieč­bu extra­py­ra­mí­do­vých  ocho­re­ní v Mar­ti­ne si Vás dovo­ľu­je­me pozvať na odbor­nú kon­fe­ren­ciu  veno­va­nú prob­le­ma­ti­ke extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní. Verí­me, že odbor­ný prog­ram ako aj mená pred­ná­ša­jú­cich  budú pre Vás dosta­toč­nou  záru­kou vyso­ko­kva­lit­né­ho podu­ja­tia a v nepo­sled­nom rade aj  prí­no­som pre Vašu kaž­do­den­nú neuro­lo­gic­kú  prax.

MUDr. Milan Gro­fik, PhD.
koor­di­ná­tor konferencie


 

ORGANIZÁTORI
Neuro­lo­gic­ká kli­ni­ka UNM a JLF UK Mar­tin
Sek­cia extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní
Slo­ven­ská  neuro­lo­gic­ká spo­loč­nosť SLS
Neuro­lo­gic­ký spo­lok Martin

TÉMA KONFERENCIE
Extra­py­ra­mí­do­vé ochorenia

Odbor­ný garant kon­fe­ren­cie
Prof. MUDr. Egon Kur­ča, PhD., FESO
Koor­di­ná­tor kon­fe­ren­cie
MUDr. Milan Gro­fik, PhD. 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
17. 2. 2023 pia­tok 8.00 – 16.00 foy­er, hotel Turiec

Regis­trač­ný popla­tok: BEZ ÚHRADY 

Regis­trá­cia zahŕňa: orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, kon­fe­renč­ný balí­ček,  stra­vo­va­cie služ­by ( obed , veče­ra )
Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa menov­kou, kto­rú účast­ní­ci dosta­nú pri registrácii.

 

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty sú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74 /​ 2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom kon­fe­ren­cie bez kon­ta bude zasla­né potvr­de­nie o účas­ti emai­lom, cca do 14 dní po skon­če­ní konferencie.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť:
Pia­tok 17. 2. 2023  6 kre­di­tov

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (pred­náš­ka a kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný
10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní
  5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

Nepe­ňaž­né plne­nie
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 5952003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. 
hote­li Turiec ****
V prí­pa­de záuj­mu nás kon­tak­tuj­te na event@agenturakami.sk

 

ODBORNÝ PROGRAM 

09.45 – 10.05 Otvorenie konferencie

10 rokov  Centra pre diagnostiku a liečbu  extrapyramídových ochorení  v  Martine a Banskej Bystrici

Príhovory:
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO – Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin [10 min.]
Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc. – Neurochirurgická klinika SZU Banská Bystrica [10 min.]

 

10.05 – 11.20 Prednáškový blok I 

Predsedníctvo: Prof. MUDr. J. Benetin, PhD., Prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc., FEAN, Prof. MUDr. R. Jech, Ph.D.

Neuropsychiatrické problémy pokročilého štádia Parkinsonovej choroby [20 min.]
Benetin J. (Bratislava-Ružinov)

Endemický parkinsonizmus [20 min.]
Kaňovský P. (Olomouc)  

Dystónie – od genotypu k fenotypu a terapii [20 min.]
Jech R. (Praha)

Diskusia

11.20 – 11.35  Prestávka s občerstvením

 

11.35 – 13.00 Prednáškový blok II

Predsedníctvo:  Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESO, Prof. MUDr. P. Valkovič, PhD., Doc. MUDr. M. Škorvánek, PhD.

Parkinsonizmus a cerebrovaskulárne ochorenia [20 min.]
Kurča E. (Martin)

Parkinsonova choroba a bolesť [20 min.]
Valkovič P. (Bratislava-Kramáre)

Liečiteľné extrapyramídové ochorenia detského veku [20 min.]
Škorvánek M. (Košice)

Diskusia

13.00 – 14.10 Obed

14.10 14.15   Krst knihy Grofik M.
Klinick
é vyšetrenie pacienta s extrapyramídovým ochorením

14.15 – 16.00 Prednáškový blok III

Predsedníctvo: MUDr. Z. Košutzká, PhD., MUDr. M. Grofik, PhD.

Význam elektrofyziologických metód v diagnostike hyperkinetických porúch [15 min.]
Minár M. (Bratislava-Kramáre) 

Indikácie invazívnej terapie extrapyramídových ochorení [15 min.]
Grofik M. (Martin)

Neurochirurgické možnosti liečby extrapyramídových ochorení [15 min.]
Galanda T. (Banská Bystrica)

Technologické inovácie v diagnostike a liečbe extrapyramídových ochorení [15 min.]
Košutzká Z. (Bratislava-Kramáre)    

Klinické vyšetrenie pacienta s funkčnou poruchou hybnosti [15 min.]
Haň V. (Košice)

Diskusia

16.00 – 16.15   Prestávka s občerstvením

 

16.15 – 18.00 Prednáškový blok IV

Predsedníctvo: Doc. MUDr. K. Gmitterová, PhD., MUDr. J. Necpál

Oromandibulárne dystónie [15 min.]
Turčanová Koprušáková M. (Martin)

Klinický prístup k choreatickému syndrómu [15 min.]
Necpál J. (Zvolen)

Demencie v klinickej  praxi [15 min.]
Gmitterová K. (Bratislava-Kramáre)

Neuropsychológia Parkinsonovej choroby [15 min.]
Grossmann J. (Martin)

Diagnostika a liečba autonómnych príznakov Parkinsonovej choroby [15 min.]
Olekšáková J. (Martin)

Diskusia

18.00 – 19.30  Večera

Martinský extrapyramídový deň
1Step 1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 /​ 46 /​ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le http://www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník
Mám záu­jem o
Regis­trá­ciu hra­dí

Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru
Fak­tú­ru zaslať
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 182018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

Pri­hla­so­va­nie na kon­fe­ren­ciu ukon­če­né! 

V prí­pa­de záuj­mu o regis­trá­ciu po ter­mí­ne nás kon­tak­tuj­te e‑mailom: event@agenturakami.sk

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
ĎAKUJEME ZA PODPORU KONFERENCIE

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.

  • pre­zen­tač­ný stá­nok spoločnosti
  • inzer­cia v programe
  • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@agenturakami.sk naj­ne­skôr do 7. 2. 2023. Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kva­li­te. Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – Agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Jakub KOZÁK, e‑mail: event@agenturakami.sk,
Tel. 0910 /​ 993 848

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spo­lu­prá­ce.
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc.
Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.

S pozdra­vom
Orga­ni­zá­to­ri konferencie

HLAVNÍ PARTNERI

AbbVie
Stada
PharmaGen EVER
InterMedical Plus
Medtronic

PARTNERI

Viatris
MEDIS
KRKA
MGP
GL Pharma Slovakia
Neuraxpharm