2. Martinský extrapyramídový deň

1. 2. 2024  Hotel TURIEC, Martin

Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,
pre mimo­riad­ny úspech a pozi­tív­ne ohla­sy na 1. Mar­tin­ský extra­py­ra­mí­do­vý deň sme sa roz­hod­li, že toto podu­ja­tie bude­me orga­ni­zo­vať opa­ko­va­ne, pri­čom zame­ra­nie ako aj for­mu podu­ja­tia bude­me kaž­do­roč­ne tro­chu meniť.
Dovo­ľu­je­me si Vás teda pozvať na dru­hý roč­ník podu­ja­tia. Verí­me, že odbor­ný prog­ram bude pre Vás dosta­toč­nou záru­kou vyso­ko­kva­lit­né­ho podu­ja­tia a zís­ka­né zna­los­ti budú prí­no­som pre Vašu kaž­do­den­nú neuro­lo­gic­kú prax.

doc. MUDr. Milan Gro­fik, PhD.
koor­di­ná­tor konferencie


 

ORGANIZÁTORI
Neuro­lo­gic­ká kli­ni­ka UNM a JLF UK Mar­tin
Sek­cia extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní
Slo­ven­ská  neuro­lo­gic­ká spo­loč­nosť SLS

TÉMA KONFERENCIE
Extra­py­ra­mí­do­vé ochorenia

ODBORNÝ GARANT KONFERENCIE
prof. MUDr. Egon Kur­ča, PhD., FESO

KOORDINÁTOR KONFERENCIE
doc. MUDr. Milan Gro­fik, PhD. 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
1. 2. 2024 (štvr­tok) 12.30 – 15.30 foy­er, hotel Turiec

REGISTRAČNÝ POPLATOK – BEZ ÚHRADY

Regis­trá­cia zahŕňa: orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, kon­fe­renč­ný balí­ček,  stra­vo­va­cie služ­by (cof­fee bre­ak, večera).

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa menov­kou, kto­rú účast­ní­ci dosta­nú pri registrácii.

 

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cmeportal.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom cca do 14 dní po skon­če­ní konferencie.

KREDITY ZA PASÍVNU ÚČASŤ
Štvr­tok 1. 2. 2024  3 kre­di­ty

KREDITY ZA AKTÍVNU ÚČASŤ (pred­náš­ka a kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný
10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní
  5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

UBYTOVANIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. 
hote­li Turiec ****
V prí­pa­de záuj­mu nás kon­tak­tuj­te na event@agenturakami.sk

 

ODBORNÝ PROGRAM 

13.30 – 13.40 Otvorenie konferencie
prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESO

 

13.40 – 15.30 I. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo:
prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESO
doc. MUDr. M. Grofik, PhD.

Prionózy [30 min.]
Kurča E.

Levodopa – mýty a skutočnosť [20 min.]
Grofik M.

Nedopaminergná liečba Parkinsonovej choroby [20 min.]
Kašovič P.

Klinické a EMG charakteristiky tremoru [20 min.]
Šveda K.

Diskusia

15.30 – 15.45 Prestávka

15.45 – 17.15 II. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo:
MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD.
doc. MUDr. M. Grofik, PhD.

Kraniofaciálne dyskinézy [20 min.]
Turčanová Koprušáková M.

Tiky [20 min.]
Necpál J.

Dysfónie – neurologické príčiny [20 min.]
Haring J.

Paroxyzmálne dyskinézy [20 min.]
Terkanič Ch.

Diskusia

17.15 Ukončenie konferencie

17.30 Večera

 

09.45 – 10.05 Otvo­re­nie konferencie

10 rokov  Cen­tra pre diag­nos­ti­ku a lieč­bu  extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní  v  Mar­ti­ne a Ban­skej Bystrici

Prí­ho­vo­ry:
Prof. MUDr. Egon Kur­ča, PhD., FESO – Neuro­lo­gic­ká kli­ni­ka JLF UK a UNM Mar­tin [10 min.]
Prof. MUDr. Miro­slav Galan­da, CSc. – Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka SZU Ban­ská Bys­tri­ca [10 min.]

 

10.05 – 11.20 Prednáškový blok I 

Pred­sed­níc­tvo: Prof. MUDr. J. Bene­tin, PhD., Prof. MUDr. P. Kaňov­ský, CSc., FEAN, Prof. MUDr. R. Jech, Ph.D.

Neurop­sy­chiat­ric­ké prob­lé­my pokro­či­lé­ho štá­dia Par­kin­so­no­vej cho­ro­by [20 min.]
Bene­tin J. (Bra­ti­sla­va-Ruži­nov)

Ende­mic­ký par­kin­so­niz­mus [20 min.]
Kaňov­ský P. (Olo­mouc)  

Dys­tó­nie – od geno­ty­pu k feno­ty­pu a tera­pii [20 min.]
Jech R. (Pra­ha)

Dis­ku­sia

11.20 – 11.35  Pre­stáv­ka s občerstvením

 

11.35 – 13.00 Prednáškový blok II

Pred­sed­níc­tvo:  Prof. MUDr. E. Kur­ča, PhD., FESO, Prof. MUDr. P. Val­ko­vič, PhD., Doc. MUDr. M. Škor­vá­nek, PhD.

Par­kin­so­niz­mus a cereb­ro­vas­ku­lár­ne ocho­re­nia [20 min.]
Kur­ča E. (Mar­tin)

Par­kin­so­no­va cho­ro­ba a bolesť [20 min.]
Val­ko­vič P. (Bra­ti­sla­va-Kra­má­re)

Lie­či­teľ­né extra­py­ra­mí­do­vé ocho­re­nia det­ské­ho veku [20 min.]
Škor­vá­nek M. (Koši­ce)

Dis­ku­sia

13.00 – 14.10 Obed

14.10 14.15   Krst kni­hy Gro­fik M.
Kli­nick
é vyšetre­nie pacien­ta s extra­py­ramídovým ocho­rením

14.15 – 16.00 Prednáškový blok III

Pred­sed­níc­tvo: MUDr. Z. Košutz­ká, PhD., MUDr. M. Gro­fik, PhD.

Význam elek­tro­fy­zi­olo­gic­kých metód v diag­nos­ti­ke hyper­ki­ne­tic­kých porúch [15 min.]
Minár M. (Bra­ti­sla­va-Kra­má­re) 

Indi­ká­cie inva­zív­nej tera­pie extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní [15 min.]
Gro­fik M. (Mar­tin)

Neuro­chi­rur­gic­ké mož­nos­ti lieč­by extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní [15 min.]
Galan­da T. (Ban­ská Bystrica)

Tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie v diag­nos­ti­ke a lieč­be extra­py­ra­mí­do­vých ocho­re­ní [15 min.]
Košutz­ká Z. (Bra­ti­sla­va-Kra­má­re)    

Kli­nic­ké vyšet­re­nie pacien­ta s funkč­nou poru­chou hyb­nos­ti [15 min.]
Haň V. (Koši­ce)

Dis­ku­sia

16.00 – 16.15   Pre­stáv­ka s občerstvením

 

16.15 – 18.00 Prednáškový blok IV

Pred­sed­níc­tvo: Doc. MUDr. K. Gmit­te­ro­vá, PhD., MUDr. J. Necpál

Oro­man­di­bu­lár­ne dys­tó­nie [15 min.]
Tur­ča­no­vá Kop­ru­šá­ko­vá M. (Mar­tin)

Kli­nic­ký prí­stup k cho­re­a­tic­ké­mu syn­dró­mu [15 min.]
Nec­pál J. (Zvo­len)

Demen­cie v kli­nic­kej  pra­xi [15 min.]
Gmit­te­ro­vá K. (Bra­ti­sla­va-Kra­má­re)

Neurop­sy­cho­ló­gia Par­kin­so­no­vej cho­ro­by [15 min.]
Gross­mann J. (Mar­tin)

Diag­nos­ti­ka a lieč­ba auto­nóm­nych prí­zna­kov Par­kin­so­no­vej cho­ro­by [15 min.]
Olek­šá­ko­vá J. (Mar­tin)

Dis­ku­sia

18.00 – 19.30  Večera

Martinský extrapyramídový deň
1Step 1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
ĎAKUJEME ZA PODPORU KONFERENCIE

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.

  • pre­zen­tač­ný stá­nok spoločnosti
  • inzer­cia v programe
  • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@agenturakami.sk naj­ne­skôr do 18. 1. 2024. Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kva­li­te. Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – Agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Jakub KOZÁK, e‑mail: event@agenturakami.sk,
Tel. 0910 /​ 993 848

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spo­lu­prá­ce.
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc.
Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.

S pozdra­vom
Orga­ni­zá­to­ri konferencie

HLAVNÍ PARTNERI

Pharmagen EVERpharma
Medtronic

PARTNERI

MGP blue
Neuraxpharm
AbbVie
Stada
MEDIS
GL Pharma
KRKA
Ipsen
Viatris