Celoslovenská odborná konferencia sestier
pri príležitosti
Svetového dňa Parkinsonovej choroby

 

12. apríl 2024 | 9.00 — 12.30
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

 Konferencia sa uskutoční PREZENČNE /​ ON-LINE 

Téma kon­fe­ren­cie:

Starostlivosť o pacienta v pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby

Váže­né dámy a páni, 

pri prí­le­ži­tos­ti Sve­to­vé­ho dňa Par­kin­so­no­vej cho­ro­by si Vám dovo­ľu­je­me pozvať na celo­slo­ven­skú odbor­nú kon­fe­ren­ciu zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov na tému „Sta­rost­li­vosť o pacien­tov s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou“.  Myš­lien­ka zor­ga­ni­zo­vať túto kon­fe­ren­ciu vziš­la z pod­ne­tu pacient­skej orga­ni­zá­cie Spo­loč­nosť Par­kin­son Slo­ven­sko a jej hlav­ným dôvo­dom bola sna­ha o lep­šie pocho­pe­nie prob­lé­mov pacien­tov s tým­to neuro­de­ge­ne­ra­tív­nym ocho­re­ním, kto­ré význam­ne ovplyv­ňu­je inte­rak­ciu tých­to ľudí s najb­liž­ší­mi oso­ba­mi v ich oko­lí, či už rodi­nou, opat­ro­va­teľ­mi, ale aj sociál­ny­mi a zdra­vot­níc­ky­mi pra­cov­ník­mi. Kon­fe­ren­cia je teda urče­ná pre ľudí, kto­rí sa o tých­to pacien­tov sta­ra­jú, s dôra­zom na zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov pra­cu­jú­cich na neuro­lo­gic­kých, geriat­ric­kých, dolie­čo­va­cích odde­le­niach, ako aj pra­cov­ní­kov agen­túr domá­cej ošet­ro­va­teľ­skej sta­rost­li­vos­ti a domo­vov sociál­nej starostlivosti.

Orga­ni­zá­to­ri konferencie


Záš­ti­tu nad podu­ja­tím pre­vza­li:
pred­sed­níč­ka Žilin­ské­ho samo­správ­ne­ho kra­ja Ing. Eri­ka Juri­no­vá,
za Neuro­lo­gic­kú kli­ni­ku JLF UK a UNM Mar­tin: prof. MUDr. Egon Kur­ča, PhD., FESO
za Ústav ošet­ro­va­teľ­stva JLF UK a UNM: prof. Mgr. Kata­rí­na Žia­ko­vá, PhD.

UNM
JLF UK logo
ZSK
SKSaPA

ORGANIZÁTORI
Neurologická klinika UN Martin a JLF UK,
Ústav  ošetrovateľstva JLF UK Martin,

Žilinský samosprávny kraj,
Sekcia extrapyramídových ochorení,
Slovenská neurologická spoločnosť SLS,

Spoločnosť Parkinson Slovensko
v spolupráci
so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

ORGANIZAČNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.
PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA
Mgr. Michaela Miertová, PhD.

ODBORNÝ GARANT KONFERENCIE
doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
12. 4. 2024 (piatok) 08.00 – 11.00 foyer, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

REGISTRAČNÝ POPLATOK – BEZ ÚHRADY
Registrácia zahŕňa: organizačné zabezpečenie konferencie, konferenčný balíček,  občerstvenie.

Vstup do konferenčných priestorov len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii.

HODNOTENIE ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke cmeportal.sk – po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom zašleme potvrdenie o účasti e‑mailom cca 14 dní po skončení konferencie.

V prípade, ak sa sestra / pôrodná asistentka zúčastní tejto aktivity sústavného vzdelávania s viac ako jednou prednáškou, budú jej za aktívnu účasť pridelené kredity len raz, bez ohľadu na počet prezentovaných prednášok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na spoluautorstvo.

Na konferenciu nie je potrebné sa registrovať cez portál SKSaPA, prihlásiť sa môžete on-line cez registračný formulár na tejto stránke.

KREDITY ZA PASÍVNU ÚČASŤ
Piatok 12. 4. 2024    3 kredity

KREDITY ZA AKTÍVNU ÚČASŤ
Prvý autor slovenský / zahraničný
10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční
5 kreditov / 10 kreditov

 

ODBORNÝ PROGRAM 

08.00 – 11.00 Registrácia účastníkov

09.00 – 09.15 Otvorenie podujatia
PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA 
doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.
Viera Adamová – Spoločnosť Parkinson Slovensko

 

1. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.
PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

09.15 – 09.30   Parkinsonova choroba – mnoho tvári jedného ochorenia
doc. MUDr. M. Grofik, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin

09.30 – 09.45 Ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných problémoch u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Mgr. M. Miertová, PhD., PhDr. J. Nemcová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin

09.45 – 10.00 Ako vnímajú svoju dôstojnosť pacienti s Parkinsonovou chorobou
doc. Mgr. M. Tomagová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin

10.00 – 10.15  Psychické problémy  pacientov s Parkinsonovou chorobou - ako sa vyhnúť nedorozumemiam
PhDr. J. Grossmann
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin

10.15 – 10.45   Diskusia

10.45 – 11.00 Prestávka s občerstvením

 

2. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo:
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 
Mgr. Michaela Miertová, PhD.

11.00 – 11.15    Liečebné možnosti pokročilého štádia Parkinsonovej choroby
doc. MUDr. M. Grofik, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin

11.15 – 11.30   Starostlivosť o pacientov s pumpovými systémami
Mgr. V. Grofiková
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin

11.30 – 11.45  Dysfágia  a dysartria u pacientov s Parkinsonovou chorobou ako predísť komplikáciám
Mgr. Z. Mašlejová
Ambulancia klinickej logopédie, Detva

11.45 – 12.00   Cesta pacienta s Parkinsonovou chorobou k dostupnej zdravotnej starostlivosti v ŽSK
PhDr. S. Pekarčíková, MPH, MHA
Žilinský samosprávny kraj

12.00 – 12.30    Diskusia a záver 

DMKT1802 30 WebsiteImages PalliativeCare
1Step 1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Účasť
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 /​ 46 /​ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le http://www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník
Regis­trá­ciu hra­dí

Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru
Fak­tú­ru zaslať
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 182018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

Pri­hla­so­va­nie na kon­fe­ren­ciu ukon­če­né! 

V prí­pa­de záuj­mu o regis­trá­ciu po ter­mí­ne nás kon­tak­tuj­te e‑mailom: event@agenturakami.sk

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
ĎAKUJEME ZA PODPORU KONFERENCIE

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.

  • pre­zen­tač­ný stá­nok spoločnosti
  • inzer­cia v programe
  • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@agenturakami.sk naj­ne­skôr do 20. 3. 2024. Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kva­li­te. Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – Agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Jakub KOZÁK, e‑mail: event@agenturakami.sk,
Tel. 0910 /​ 993 848

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spo­lu­prá­ce.
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc.
Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.

S pozdra­vom
Orga­ni­zá­to­ri konferencie

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

Organizačný sekretariát


Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 82 /​​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves

Jakub KOZÁK, mana­ger konferencie
E – mail: event@agenturakami.sk
Tel.: +421 910 993 848

Lucia KOZÁKOVÁ, regis­trá­cia účastníkov
E — mail:  sekretariat@agenturakami.sk
Tel.: + 421 948 270 880


© Lucian Cmo­rej | ABC stu­dio | 2024